Medi Care (You are 64 3/4 years old? get started now. WILL CHOSE THE BEST PLAN)

Best Experienced. Trusted

Used

Medicare has four parts:

Part A is Hospital Insurance.

Part B is Medical Insurance.

Part D covers many prescription drugs, although some are covered by Part B.

Part C health plans, the most popular of which are branded Medicare Advantage, are another way for Original Medicare beneficiaries to receive their Part A, B and D benefitsMore details

Add to wishlist

More info

In the United States, Medicare is a national social insurance program, administered by the U.S. federal government since 1966, currently using about 30 private insurance companies across the United States. Medicare provides health insurance for Americans aged 65 and older who have worked and paid into the system. It also provides health insurance to younger people with disabilities, end stage renal disease and amyotrophic lateral sclerosis.

In 2010, Medicare provided health insurance to 48 million Americans—40 million people age 65 and older and eight million younger people with disabilities. It was the primary payer for an estimated 15.3 million inpatient stays in 2011, representing 47.2 percent ($182.7 billion) of total aggregate inpatient hospital costs in the United States.[1] Medicare serves a large population of elderly and disabled individuals. On average, Medicare covers about half (48 percent) of the health care charges for those enrolled in Medicare. The enrollees must then cover the remaining approved charges either with supplemental insurance or with another form of out-of-pocket coverage. Out-of-pocket costs can vary depending on the amount of health care a Medicare enrollee needs. They might include uncovered services—such as long-term, dental, hearing, and vision care—and the supplemental insurance.

-------------------------------------------------

Tại Hoa Kỳ, Medicare là một chương trình quốc gia bảo hiểm xã hội, quản lý bởi chính phủ liên bang Hoa Kỳ từ năm 1966, hiện đang sử dụng khoảng 30 công ty bảo hiểm tư nhân trên khắp Hoa Kỳ. Medicare cung cấp bảo hiểm y tế cho người Mỹ tuổi từ 65 trở lên và đã làm việc và nộp vào hệ thống. Chương trình cũng cung cấp bảo hiểm y tế cho những người trẻ khuyết tật, bệnh thận giai đoạn cuối và teo cơ.

 Trong năm 2010, Medicare cung cấp bảo hiểm y tế cho 48 triệu người Mỹ-40 triệu người từ 65 tuổi trở lên và tám triệu trẻ người khuyết tật. Ước tính chi trả 15,3 triệu trú nội trú trong năm 2011, chiếm 47,2% ($ 182.700.000.000) trong tổng chi phí bệnh viện nội trú tổng hợp tại Hoa Kỳ. Medicare phục vụ một số lượng lớn những người già và người tàn tật. Tính trung bình, Medicare chi trả cho khoảng một nửa (48%) của những chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người ghi danh vào Medicare. Sau đó, người tham gia phải chi trả những chi phí còn lại đã được phê duyệt hoặc có bảo hiểm bổ sung hoặc với một hình thức khác của dạng bảo hiểm "out-of-pocket".Chi phí "Out-of-pocket" có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người đăng kýMedicare. Có thể gồm các dịch vụ như: kế hoạch dài hạn, nha khoa, về thính giác, thị giá, cácbảo hiểm bổ sung khác.

-------------------------------------------------

Thông tin chi tiết, xin quý vị liên hệ:

Bé Tí: (714) 933 - 6692Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Medi Care (You are 64 3/4 years old?  get started now. WILL CHOSE THE BEST PLAN)

Medi Care (You are 64 3/4 years old? get started now. WILL CHOSE THE BEST PLAN)

Medicare has four parts:

Part A is Hospital Insurance.

Part B is Medical Insurance.

Part D covers many prescription drugs, although some are covered by Part B.

Part C health plans, the most popular of which are branded Medicare Advantage, are another way for Original Medicare beneficiaries to receive their Part A, B and D benefits